Koolielu

ISE õpetajad käisid kohalikku kooli külastamas

ISE õpetajad on nii pühendunud ja uudishimulikud, et isegi vaheajal ei ütle ära võimalusest koolis käia ja uusi kogemusi saada. Meil oli võimalus külastada kohalikku Las Chapas Attendis tütarlastekooli el Rosarios. Tutvusime ringkäigul koolihoonega ning meile selgitati kooli toimimise põhimõtteid ning töökorraldust. Tore oli ka see, et saime pilgu heita erinevatesse ainetundidesse ning oma kolleegide, õpetajatega vestelda.

Las Chapas on kristlikule arusaamale toetuv erakool, kus poisid ja tüdrukud õpivad eraldi alates 5ndast eluaastast. Kui tavaliselt on seda tüüpi koolides poisid ja tüdrukud eraldatud koolihoone erinevatesse osadesse, siis selle kooli poistekool asub ligi paarkümmend kilomeetrit eemal Elviria mägedes. Seetõttu on pisut raskendatud ka ühiste tegevuste läbiviimine tüdrukute- ja poistekooli vahel. Erinevus võrreldes tavakooliga on ka see, et tüdrukutekoolis on ainult naisõpetajad ning poistekoolis vastavalt meesõpetajad.

Nii haridusteadlaste kogemus  kui ka praktika on kinnitanud seda, et poiste ja tüdrukute arengukiirus ning -küpsus  on ealiselt erinev ning sellest tulenevalt saab mõjutatud ka nende õpi- ning keskendumisvõimekus. Paremaid õpitulemusi saadakse eraldi õppides, on ka vähem käitumisprobleeme. Suhtlemist ja kontakti teise sooga saavad lapsed väljaspool kooli niigi.

Ligi 640 õpilasega koolimajas, olid kõige nooremad ,,kooliskäijad“ 4-kuused imikud, kuna Hispaanais peavad emad väga varakult tööle minema. Sellele järgnesid erinevad veidi vanemate piside segagrupid kuni 5. aastasteni, mil siis poisid ja tüdrukud asuvad toimetama/õppima eraldi. Kõik õpilased kandsid ühtset koolivormi. 

Oma olemuselt on Las Chapas kakskeelne kool, kus lapsed alustavad õpet pooleldi inglise, pooleldi hispaania keeles. Koolis oli lapsi 31st erinevast rahvusest, sealhulgas ka üks kolmeaastane eesti poiss. Kuna nii eksamid kui ka kooliharidus toetuvad siiski Hispaania süsteemile, siis vanusega kasvades väheneb inglisekeele osakaal. 

Erinevate kooliastmete tundides, mida me külastasime, oli marukihvt näha kuidas, lapsed suutsid sujuvalt igal hetkel end ühelt keelelt teisele ümber lülitada olukorras, kus tund toimus korraga nii hispaania kui ka inglise keeles. Seda vaatamata ka sellele, et inglise keel ei olnud tüdrukute jaoks mitte teine emakeel, vaid pigem B-keel. 

Koolitundides oli näha, et õppetöös kasutatakse palju rühmatöid ehk väikestes gruppides töötamist (4-5 õpilast). Kõik pikemad teemakäsitlused, mille jooksul uuriti, avastati, seostati, tehti järeldusi, lõppesid kokkuvõtva esitlusega. Oli täiesti tavapärane ka see, et erinevates etappides anti hinnang nii iseenda kui ka meeskonna liikmete tööle.   Tore oli näha, kuidas kasutati põhiainete lõimumist teiste õppeainetega viisil, kus  teised ained toetasid põhiainete omandamist. Kord nädalas said kokku ka aineõpetajad, et omavahel läbi rääkida ja kokku leppida ühised teemakäsitlused ning konkreetset teemat toetavad tegevused.  

Kooli üks olulisematest väärtustest ja rõhuasetusega eesmärkidest, nagu meile seletati ning mis päeva jooksul ka läbi kumas, on ühiskonnas täisväärtuslike ja rahvusvahelise mõtteviisiga, heade ja vastutustundlike inimeste kasvatamine. Missioon, mis ajendab meid kui õpetajaid ühtemoodi. Aitäh Las Chapas kool, et meid vastu võtsite, meile oma koolipere tutvustasite ning oma väärtusi jagasite. Ootame rõõmuga uusi kohtumisi ning edaspidist koostööd, mille alguseseemne sellel rikastaval kohtumisel üheskoos mulda panime.